Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Vážení rodiče,

aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd ZŠ Novoborská. Nelze v této situaci striktně dodržovat požadavky některých ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se vztahují právě k zápisům do prvních tříd, aniž by došlo k závažnému ohrožení zdraví obyvatelstva.

Hlavní změny:

  1. Vůbec poprvé se zápisy uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.

  2. Na webu základní školy bude od 1. 4. 2020 zpřístupněn  elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e-mailem „Žádost o zápis do 1. třídy ZŠ Novoborská“ a „Dotazník o dítěti“

  3. Stejné formuláře budou i pro žádost o přijetí do přípravné třídy ZŠ Novoborská, což žadatel uvede v příslušné rubrice formuláře žádosti (přípravná třída je určena výhradně pro děti s odkladem školní docházky). 

  4. Zákonný zástupce, který nemá vůbec žádnou možnost přístupu k internetu, si vyzvedne „Žádost o zápis do 1. třídy ZŠ Novoborská“ a „Dotazník o dítěti“ v listinné podobě před hlavní budovou ZŠ Novoborská v následujících dnech a hodinách: 

1.4.2020 od 9:00 do 17:00 hodin                                                                                                                             

2.4.2020 od 9:00 do 17:00 hodin

3.4.2020 od 9:00 do 17:00 hodin

Vyplněné a vlastnoručně podepsané dokumenty ( Žádost a Dotazník ) doručí žadatel do 10.4.2020 základní škole pouze těmito způsoby:

1. do datové schránky ZŠ Novoborská: 6snksyg 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email!) na: skola@novoborska.cz

3. doporučenou listovní zásilkou na adresu ZŠ Novoborská, Novoborská 371, 190 00 Praha 9-Střížkov. Obálku označte slovem „Zápis“

4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do schránky školy označené „Zápis“ a umístěné u hlavního vchodu ZŠ Novoborská.

 

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na karanténní opatření nežádoucí a nebude nikomu umožněno .

ZŠ Novoborská po ukončení termínu pro přijetí žádostí (po 10. 4. 2020) provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ Novoborská. 

V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v Žádosti o zápis do ZŠ Novoborská jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Zápisy do prvních tříd ZŠ Novoborská pro školní rok 2020/2021 proběhnou ve dnech  1. – 10. 4. 2020.

Vzor vyplněné přihlášky       Vysvětlivky k přihlášce

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete  zde .

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které  k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014).

  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému zápisu?

  • Pouze úplně vyplněné a podepsané dokumenty Žádost o zápis a Dotazník o dítěti.  Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonný zástupce na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení nouzového stavu.

  • Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněné dokumenty Žádost o zápis a Dotazník o dítěti.  Originály dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené v žádosti, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení krizového stavu.

 

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

  • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři Žádost o zápis a v příloze zaslat také kopii doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  Originály doručíte škole po ukončení krizového stavu. O odkladu bude rozhodovat ZŠ Novoborská.

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,  pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  • Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd 

Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ .............................................20 bodů

Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod .................8 bodů

Sourozenec, který již navštěvuje ZŠ Novoborská ..............................5 bodů

Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9,

              cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.)....................2 body

 

Pro školní rok 2020/2021 škola plánuje otevřít čtyři první třídy a přípravnou třídu. Počet dětí ve třídě bude stanoven v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. 

V případě, že kritéria přijetí bude splňovat více žáků se stejným počem bodů, než je možno přijmout, rozhodne o přijetí losování. O formě losování rozhodne ředitelka školy.

 

ZŠ Novoborská je spádovou školou pro děti s bydlištěm v ulicích: Borecká, Brázdimská, Ctěnická, Cvikovská, Českolipská, Desenská, Harrachovská, Hlavenecká, Jablonecká - čísla orientační sudá: 40-66, lichá: 11-37, čísla popisná: 352-365, 409- 420, 713, 714, dále Jetřichovická, Jiřetínská, Jiřická, Kytlická, Lovosická, Makedonská, Martinovská, Měšická, Mimoňská, Miškovická, Mratínská, Novoborská, Poleradská, Přezletická, Rudečská, Šluknovská, Varnsdorfská, Verneřická, Zakšínská, Zárybská, Zásadská, Žandovská.

Rozhodnutí o přijetí zde .