Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 2. oddělení
Září - říjen    
 Odpočinkové aktivity

- relaxace, četba pohádek, odpočinek na koberci
- činnosti rozvíjející komunikativní kompetence žáka
- poučení o bezpečnosti při pobytu na školním hřišti a v pavilonu ŠD
- klidové hry, situační a seznamovací hry- relaxace, četba pohádek

 Výtvarné aktivity

- kreslíme zážitky z prázdnin

- výtvarné techniky jako způsob sebevyjádření i relaxace
- malujeme křídami na asfalt
- individuální kresba na volné téma - rozvoj fantazie
- kreslíme draky – vodové barvy, tempery
 Pracovní aktivity

- pracujeme s drobným materiálem, přírodninami a modelovací hmotou
- pracujeme s nůžkami - rovný a kulatý střih
- hrajeme si se stavebnicemi
- modelujeme podzimní ovoce
- vyrábíme létajícího draka
- rozvoj jemné motoriky – jak správně držet nůžky a stříhat

 Sportovní aktivity

- pohybové a míčové hry.
- kolektivní hry: „Kuba řekl: Honzo, stávej!“ apod.
- školka - švihadlo, guma
- kopaná
- pohybové hry na hřišti 

 Rekreační aktivity
 • - procházky v okolí školy
  - jak relaxovat při hudbě
  - hrajeme stolní a společenské hry
  - individuální aktivity dle výběru dětí
  - seznámení s pravidly a řádem školní družiny
  - poučení jak se bezpečně chovat ve školní družině, školní jídelně a po cestě do jídelny a družiny      
  -  naše škola není bludiště – projdeme školu a zjistíme, kde se co nachází 
 Hudební aktivity

- poslech hudby, zpěv a jednoduché tance 

                                                                                                                       změna programu vyhrazena