Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
M ě í č n í   p l á n   8.   d d ě l e n í

KVĚTEN - ČERVEN

Podpora kamarádství a pozitivních vztahů v rámci skupiny

Podpora vzájemné pomoci, tolerance k odlišnostem

Podpora verbálního vyjadřování emocí

Nácvik naslouchání

Posilování spolupráce ve skupině

Podpora kreativity

Svět kolem nás

Odpočinkové aktivity
 • Rozhovory s dětmi na aktuální témata
 • Klidové hry
 • Malování při hudbě, volná kresba
 • Četba knihy na pokračování 
 • Práce s dětským časopisem
  Rekreační  aktivity 
 • Vycházky do okolí školy 
 • Venkovní hry s pravidly zaměřené na spolupráci a řešení problému
 • Pobyt na školním hřišti, příp. hřišti v okolí školy
 • Stolní a společenské hry dostupné v oddělení
 • Práce se stavebnicemi, konstruktivní činnost
 • Spontánní hry
 • Oslava MDD 31.5.
 • Rozloučení se školním rokem s klaunem Pepínem 19.6.
  Výtvarné  aktivity
 • Individuální kresba a malba na volné téma
 • Bublinové malování
 • Tématická kresba a malba
Sportovní aktivity
 • Kolektivní pohybové hry
 • Míčové hry
 • Skákání přes gumu
 • Cvičení s obručí
 • Cvičení v rámci projektu "Sportuj ve škole" (úterý 14.00-14.40)
 • Sportovní soutěže
 • Skákání panáka
 Pracovní aktivity
 • Výroba sněžítka
 • Práce s modelovací hmotou
 • Vyrábění na den matek a den otců
 • Papírové skládanky, vystřihovánky
 • Pletení věnečků z lučních květin
 Hudební aktivity
 • Poslech písniček
 • Hudebně pohybové hry
 • Hra na klávesy
 • Karaoke (zpěv na mikrofon)
 Příprava na vyučování
 • Upevňování získaných poznatků formou her
 • Didaktické hry (Čtu slova, Bingo, šachy, křížovky,...)
Sebeobslužné aktivity
 • Upevňování zásad vhodného společenského chování
 • Upevňování vztahu k udržování pořádku a návyků osobní hygieny
 • Posilování vztahu k dodržování pravidel
 • Posilování zodpovědnosti, tolerance
 • Motivace k pomáhání druhým
Společná povídání na téma
 • Hodnocení uplynulého období (co jsem se naučil, co mě baví, v čem bych se chtěl zlepšit)
 • + další rozhovory dle potřeb skupiny

 změna programu vyhrazena