Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

ZÁPIS
Z Rady rodičů ze dne 29.1.2013

Přítomní: zástupci rodičů dle prezenční listiny

Program:

1. Vedení školy se z důvodu nemoci nezúčastnilo Rady rodičů, paní ředitelka zaslala informativní mail předsedkyni Rady rodičů pí Kameníkové. Zde informovala o zápise do prvních tříd a nultých ročníků, na základě velkého zájmu dětí bude v příštím roce otevřeno cca 4-5 prvních tříd.

Dále informovala o vysoké kvalitě naší školy a jejím velmi dobrém jméně, z tohoto důvodu patří naše škola mezi vyhledávané základní školy.

Vedení školy nepředložilo žádné finanční požadavky na RR.

2. Informace o stavu finančních prostředků Rady rodičů:

Stav BÚ k 31/12/2012: Kč 250 601,04

V letošním školním roce byly vybrány příspěvky na RR ve výši 123 515,-- Kč

V letošním školním roce byly prozatím výdaje z fondu RR ve výši Kč 6 669,--

(Tuto částku tvoří: 2 815,-- Mikuláš 0. A 1. Ročník, 447,-- Kč  drobné výdaje(barvy na sklo,inkoust) ŚD 0.r.,   79,-- Kč Lepidlo ŠD, 1 000,-- kredit mobil ŚD, 270,-- Kč barevný papír ŠD, 2 058,-- ŠD 0.Ročník – vyúčtování drobných vydání š.r.2012 – kredit do mobilu, ostatní materiál.)

3. Byla projednána žádost ze strany pí učitelky 0. ročníku na příspěvek na tonery do tiskárny – žádost zamítnuta – tyto výdaje by dle RR měly jít na náklady školy nebo z třídního fondu.

Dále byl předložen požadavek ŠD na příspěvek na zakoupení druhého mobilu – do části družiny, která má třídy v hlavní budově školy – zatím nedořešeno.

4. Na podnět některých členů RR byla opět diskutována výše příspěvku na RR.  Příspěvek je vybírán vždy na začátku školního roku ve výši Kč 250,-- na rodinu – pokud je tedy více dětí z rodiny žáky školy, vybírá se vždy jen za jednoho ze sourozenců. Diskuse ohledně výše příspěvku byla opět projednávána v důsledku poukázání některých členů RR na vysoký zůstatek na běžném účtu rady rodičů. Jak již bylo však v loňském roce zmiňováno, tento zůstatek je vysoký z důvodu plánované rekonstrukce družinového pavilonu a s tím i plánovanými zvýšenými požadavky výdajů na RR. Vzhledem k této přestavbě již v loňském i v letošním školním roce omezilo vedení školy finanční požadavky na RR a finanční požadavky jsou „přesunuty“ do dalšího školního roku, kdy se výdaje uskuteční. (nové hry pro děti, výtvarné potřeby, sportovní potřeby a další finančně náročnější investice pro děti do ŠD)

S tímto byla dále diskutována správnost a účelnost výdajů z fondu RR.  Jak je pravidlem RR, všechny výdaje, které jsou předloženy vedením školy, ŠD či učiteli, jsou odhlasovány RR a až po tom, co jsou schváleny, jsou i proplaceny. Nejedná se nikdy o příspěvky týkající se rekonstrukce či oprav budovy, jedná se vždy o příspěvky týkající se např. odměn pro děti, doplnění výtvarných potřeb do ŠD, akce Mikuláš, MDD a podobně. Dále se tyto příspěvky týkají např. slavnostního ukončení školního roku v Ládví, sportovních pomůcek pro děti do tělocvičny a podobně.

Pro přehlednost bude vždy na konci školního roku vyhotoven kompletní přehled výdajů, které byly za školní rok z fondu RR proplaceny.

5. RR se dále pozastavila nad tím, že některé třídy se účastní i několika kulturních akcí ve školním roce a některé ne. Jak si vzájemně členové rady rodičů zjistili, vždy se jedná o iniciativu třídních učitelů, zda kulturní akce pro děti zajišťují či nikoli.

RR by tedy ráda vedení školy doporučila, zda by bylo možné tuto otázku s učiteli otevřít a pokusit se sjednotit pořádání kulturních akcí v jednotlivých třídách tak, aby některé třídy nebyly znevýhodněny tím, že třídní učitelé tyto akce pro své děti neorganizují.

6. Další dotaz, který byl projednán RR, se týká vybavení části družiny, která je umístěna v hlavní budově. Zde byl vznesen dotaz některými z rodičů dětí, které tuto družinu navštěvují, zda by bylo možno některé hračky z pavilonu ŠD přesunout do hlavní budovy tak, aby i děti v hlavní budově mohly hračky používat.

7. Doplnění vedení Rady rodičů, která by měla mít dle stanov minimálně tři členy. Do vedení RR byli navrženi a jednohlasně  zvoleni tito zástupci:  paní Vašková (zástupce 1.C) a pan Tuček (zástupce 2.D)

Kompletní složení Rady rodičů:

Předsedkyně: RR paní Kameníková

člen RR: paní Vašková

člen RR: pan Tuček          

 

pokladník: paní Lusková

8. Další termín schůze RR bude uveřejněn na stránkách školy.

 

 

Zapsala: Markéta Lusková