Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis z členské schůze

spolku Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s., IČ 70106444

 

Datum a místo konání: 12.4.2016 , sborovna ZŠ Novoborská 371, Praha 9

Svolavatel, předsedající: Mgr. Lenka Bašková, člen výboru

Příloha zápisu: prezenční listina přítomných členů

Program jednání členské schůze:

1.      zahájení, vyplnění prezenční listiny, schválení programu schůze

2.      informace paní zástupkyně

3.      projednání žádostí o příspěvky ze strany školy

4.      jednání členů spolku – hospodaření, podněty pro vedení školy

5.      Závěr

 

K bodu 1 :

-          Zahájení:

Schůzi zahájila Mgr. Lenka Bašková - člen výboru, přítomných členů se zapsalo 22, program byl přítomnými členy jednomyslně schválen.

 

K bodu 2:

-          Informace paní zástupkyně:

Paní zástupkyně zodpověděla dotazy, které byly vzneseny na minulé členské schůzi:

 • Z důvodu velkého množství žáků u výdeje obědů byla zavedena úprava časového harmonogramu výdeje jídel v jídelně – některé třídy mají obědy vydávány dříve.
 • V jídelně je možnost výběru nápojů k obědu – čaj nebo pitná voda – voda byla přesunuta na viditelnější místo v jídelně.
 • Po plánované přestavbě kuchyně je možné, že dojde k návratu výběru třetího oběda

     (cca na 2 dny v týdnu)

 • Dle zájmu rodičů budou rozšířeny kroužky cizích jazyků – momentálně zájem není, vedení školy apeluje na rodiče, aby se s případným zájmem obrátili na pí zástupkyni mailem: hlavkova@novoborska.cz
 • Informace k projektu „Zelená třída“ – jedná se o projekt vytvoření prostoru pro výuku ve vnitřním atriu budovy, kde bude možnost za příznivého počasí výuky venku.

 

K bodu 3:

-          Předány finanční požadavky školy:

 • Škola v přírodě 6.B a 8.A – příspěvek na odměny a výtvarné potřeby - 4.000 Kč – neschváleno – viz komentář níže
 • Škola v přírodě 6.A – jízdné a odměny - 7.900,-- Kč – neschváleno – viz komentář níže
 • Školní výlet 4.E – 5.400,-- Kč – neschváleno – viz komentář níže

Všechny požadavky týkající se příspěvků na školy v přírodě a  výlety tříd zatím nebyly schváleny vzhledem k vysoké individuálnosti těchto požadavků. Přítomní členové apelují na vedení školy, aby vytvořila takové podmínky, aby se zvýšila možnost všech žáků školy účastnit se pravidelně škol v přírodě.

 • Školní časopis – výtisk 2 čísel pro všechny žáky  – 4.000,-- Kč – jednohlasně schváleno
 • Třídy volnočasových aktivit – nákup Lega -  5.000,-- Kč – jednohlasně schváleno
 • Projekt „Zelená třída“ - 45.000,--  Kč – (nákup laviček a stolků do vnitřního atria) a  15.000,-- Kč (obložení zídky atria) – využití žáky pro výuku venku – jednohlasně schváleno s podmínkou umístění cedule u vstupu do zelené třídy s informací, že na financování tohoto projektu se podílela Rada rodičů ZŠ Novoborská
 • Nákup 60 ks kalkulaček 6.-9. Třídy – schváleno do hodnoty 115 Kč/ ks – tj. 6.900 Kč – jednohlasně schváleno
 • Odměny pro MDD – 3. Ročníky -  1.000,-- Kč – jednohlasně schváleno
 • Odměny pro MDD – 4. Ročníky -  50,- Kč/žáka – jednohlasně schváleno

 

K bodu 4:

-          Projednáno členy spolku:

·         Informace pí Baškové ohledně splnění všech náležitostí týkajících se spolku  v plném rozsahu.

·         Členové spolku schválili nákup multifunkčního zařízení tiskárna/kopírka/scanner pro interní potřeby spolku do výše 3.000,-- Kč.

·         Informace o stavu účtu - k 31.3.2016 na účtu  RR 244 tis. Kč.

 

Členové předložili dotazy/připomínky na vedení školy:

·         Vytvoření jednotného systému – systémového řešení - v oblasti pořádání škol v přírodě a lyžařských výcviků tak, aby byly zajištěna co nejširší možnost účasti na těchto akcích pro všechny žáky školy

 

K bodu 5:

-          Závěr:

·         Mgr. Lenka Bašková, člen výboru, poděkovala přítomným za účast a schůzi ukončila.

·         Další schůzka je plánována před třídními schůzkami v září 2016 – bude upřesněno a informace bude dána na web školy.

 

Zapsala: Markéta Lusková