Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis

z Rady rodičů ze dne 17. 9. 2013

Přítomní: 
vedení školy paní ředitelka V. Lodrová
paní zástupkyně J. Štechová

zástupci rodičů dle prezenční listiny

 

Program:

1. Informace paní ředitelky:

 • Proběhla revitalizace školní družiny – celkové náklady 5,2 mil Kč – kompletní rekonstrukce vnitřního vybavení – okna, elektrické rozvody, podlahy, nátěry, šatny atd. Vzhledem k tomu, že stav byl horší, než se očekávalo, škola uvolnila v průběhu přestavby rezervu původně plánovanou na výměnu stoupaček ve výši 450 tis. Kč.
 • Proběhla provizorní oprava dlažby před školou, v příštím roce čeká nádvoří před školou celková rekonstrukce vč. výměny laviček.
 • Slavnostní otevření pavilonu družiny je plánováno na 30/9/2013 od 10.30 h. pro zastupitele MČ, od 17. Hodin je pavilon přístupný pro rodiče.
 • Na vybavení pavilonu družiny bylo použito 150 tis Kč z fondu Rady rodičů,        50 tis. Kč přispěl Parlament školy.
 • Kapacita družiny je téměř naplněna, žáci  1.-2. Třidy jsou v pavilonu ŠD, žáci 3.-4. třídy v rámci volnočasových aktivit využívají třídy v budově školy.
 • Škola nově navázala spolupráci se společností zabývající se doučováním dětí s poruchami tělesnými, jazykovými, dis. poruchami apod.  Těmto dětem by měl být speciální přístup velmi nápomocen v dalším vzdělávání.
 • Vzhledem k legislativě, která upravuje výuku náboženství na školách, škola zavádí výuku náboženství  - v rámci kroužku, od příštího roku v případě zájmu minimálně 7 zájemců zavede jako nepovinný předmět. Rodiče, kteří mají o tuto výuku zájem by měli kontaktovat třídního učitele.
 • U výuky jazyků probíhá i nadále výuka rodilými mluvčími – menší žáci 1 h. týdně, starší žáci 2 h. týdně
 • V letošním roce je plánován lyžařský výcvik pro žáky 7. A 8. Tříd.
 • V r. 2017 je předpokládán nárůst nových žáků až na celkový počet na cca 900 dětí, z tohoto důvodu škola apeluje na rodiče a žáky na nutnost udržovat stávající učebnice v dobrém stavu tak, aby bylo možno použít učebnice i pro další roky. Do budoucna nebude možné dokupovat jednotlivé učebnice vzhledem k novým vydáním, které nejsou shodné se stávajícími vydáními učebnic.
 • Požadavky školy: 1 600,- Kč recitační soutěž, 2 500,- Kniha mého srdce, 3 000,-Kč Mikuláš – RR jednohlasně schválila celková vydání do výše 10 tis. Kč.

 2. Projednáno Radou rodičů:

 • Schválena výše příspěvku na školní rok 2013/2014 ve výši 250,-- Kč
 • Byla podána informace ohledně zůstatku bankovního účtu RR, dále byla podána informace o výdajích ŠR 2012/2013 – viz samostatná tabulka.
 • RR vyjádřila podporu vedení školy v aktivitách, které přináší finanční prospěch škole. Vyjádřila však nespokojenost s tím, že v důsledku těchto aktivit MČ Praha 9 krátí škole finanční příspěvky.
 • Aktuality týkající se RR budou i nadále sdělovány prostřednictvím internetových stránek školy – prosím sledujte.
 • Další schůzka RR je plánována na 12. 11. 2013 – před třídními schůzkami – bude upřesněno.

 

 

Zapsala: Markéta Lusková