Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis z členské schůze spolku

Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s.

 

Datum a místo konání: 13.9.2016 , zelená učebna,  ZŠ Novoborská 371, Praha 9

Svolavatel, předsedající: Mgr. Lenka Bašková, člen výboru

Příloha zápisu:

-          prezenční listina přítomných členů

   

Program jednání členské schůze:

1.      zahájení, vyplnění prezenční listiny, schválení programu schůze

2.      informace paní zástupkyně

3.      jednání členů spolku – schválení hospodaření za školní rok 2015/2016

4.      projednání žádostí o příspěvky ze strany školy

5.      Závěr

 

K bodu 1 :

·         Zahájení:

Schůzi zahájila Mgr. Lenka Bašková - člen výboru, přítomných členů se zapsalo 22,  program byl přítomnými členy jednomyslně schválen.

 

K bodu 2:

·         Informace paní zástupkyně T. Hlávkové:

  • V letošním školním roce navštěvuje školu 904 žáků. Kapacita jídelny díky prázdninové rekonstrukci postačuje tomuto počtu žáků. Rekonstrukce jídelny je dokončena, zejména nová výdejna jídel se setkala s pozitivním ohlasem jak ze strany učitelů tak ze strany žáků.
  • V návaznosti na změnu legislativy byl změněn Školní vzdělávací program (ŠVP). Další úprava ŠVP se týká úpravy vyučovacích předmětů.  Předměty ČJ a Dějiny literatury jsou od 1.9.2016 sloučeny do jednoho vyučovacího předmětu se stejnou dotací hodin  – týká se žáků 2. stupně.

Od 1.9.2016 je dále zaveden předmět Polytechnická výchova pro žáky 8. ročníku. V rámci tohoto předmětu budou žáci navštěvovat SOU na Jarově a vyzkouší si různá řemesla včetně výroby vlastních výrobků. Tento předmět navazuje na učivo 7. ročníku ČSP.

  • Na internetu byla zveřejněna nabídka kroužků – zájemci se mohou hlásit přímo učiteli, který kroužek vede na e-mail
  • ŠvP budou letos v termínu 12.-16.6.2017. Tento termín byl vyhlášen pro všechny třídy. Škola nechává na zvážení třídního učitele, zda se třídou pojede na ŠvP či nikoli.
  • RR vznesla dotaz ohledně délky – zda není možný delší časový prostor pro ŠvP – paní zástupkyně zdůvodnila rozhodnutí vedení školy ohledně délky ŠvP jednak nižší finanční zátěží pro rodiče a dále kapacitními důvody.
  • RR vznesla dotaz ohledně spojení „půlených“ hodin výuky cizích jazyků – paní zástupkyně vysvětlila důvod – z kapacitních důvodů nelze již žáky tyto hodiny dělit. Výuka jazyků bude tedy i nadále pro celou třídu společně.

 

K bodu 3:

·         Projednáno členy spolku:

·         Volba členů výboru spolku – členy výborů spolku byly navrženy Pavlína Šelová, Lenka Bašková, Markéta Lusková – hlasování členů spolku - jednohlasně schváleno.

·         Informace o stavu finančních prostředků:

Stav běžného účtu k 31.8.2016: 162.727,28 Kč

Stav hotovosti k 31.8. 2016: 6.204,-- Kč

Výbor RR požádal dva členy (tj. zástupce dvou tříd) a zaslání informace o výši  příspěvku pro šk. rok 2015/2016 a datu zaslání příspěvku na účet RR

·         Členové RR byli výborem informování o hospodaření s prostředky RR za školní

                  rok 2015/2016, hospodaření spolku za školní rok 2015/2016 – jednohlasně

      schváleno.

·         Pro školní rok 2016/2017 se i nadále vybírá dobrovolný příspěvek 250,-- Kč/rodinu.

 

K bodu 4:

·         RR byly předány finanční požadavky školy:

·         5 tisíc Kč – soutěž Kniha mého srdce 2. Stupeň – jednohlasně schváleno

·         2.600,-- Kč soutěž Kniha mého srdce 2.,3.a 4. třídy – jednohlasně schváleno

·         12 tisíc Kč – školní časopis – 4 výtisky / školní rok, do každé třídy 1 ks – jednohlasně schváleno (RR žádá vedení školy o zveřejnění časopisu na webu školy)

·         20 tisíc Kč – VČA – sportovní potřeby, míče, výtvarné potřeby … - jednohlasně schváleno

·         5 tisíc Kč – regály do půjčovny knih v angličtině – zatím neschváleno, RR žádá o bližší specifikaci anglické knihovny

·         3 tisíce Kč – Mikuláš pro nultý a pro všechny první ročníky – jednohlasně schváleno

·         2.600,-- Kč – recitační soutěž 1. Stupeň (termín 02/2017) – jednohlasně schváleno

·         60 tisíc Kč – ŠD (0. - 2. ročník) na výtvarné, pracovní a didaktické pomůcky, MDD a jiné akce – RR byl schválen příspěvek ve výši 20 tisíc, o případném navýšení příspěvku bude hlasováno po předložení bližší specifikace a dále s přihlédnutím k finančním možnostem RR tak, aby příspěvky ze strany rodičů mohly být použity k financování aktivit i pro ostatní žáky

·         27 tisíc Kč – akce Ládví pro 1. a 9. ročníky – RR neschválila. Dává na zvážení vedení školy, zda by namísto financování pronájmu soukromých prostor nebylo možno využít pro imatrikulaci prvňáčků a pro rozloučení s žáky devátých ročníků například školní zahrady či jiných prostor školy pro pořádání podobných akcí

·         1.769,-- Kč – 8. Oddělení ŠD – RR neschválila – požadavek bez jakékoliv bližší specifikace

·         5.400,-- Kč – 2. Stupeň – preventivní program mez. org. ACET PRAHA (téma AIDS, šikana, nebezpečné sekty) – jednohlasně schváleno

 

K bodu 5:

·         Závěr:

·         Mgr. Lenka Bašková, člen výboru, poděkovala přítomným za účast a schůzi ukončila.

·         Další členská schůze je prozatím plánována před třídními schůzkami v prosinci 2016, (v případě, že se členská schůze bude konat, členům RR bude rozeslána pozvánka a informace bude dána na web školy)

 

Zapsala: Markéta Lusková