Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis z členské schůze spolku Klub rodičů ZŠ v Praze 9,

Novoborská 371, IČ 70106444

 

Datum a místo konání: 12.9.2017, sborovna školy, Novoborská 371, Praha 9

Svolavatel, předsedající: Mgr. Lenka Bašková, člen výboru

Ze strany školy: ředitelka školy Ing. Tereza Štaubrová, zástupkyně ředitele školy Mgr. Tereza Hlávková, Mgr. Zlata Schlixbierová.

Příloha zápisu: prezenční listina přítomných členů

 

Program jednání členské schůze:

1. zahájení, vyplnění prezenční listiny

2. informace členky výboru Mgr. Baškové o dosavadním fungování spolku

3. informace paní ředitelky týkající se návrhu na novou formu spolupráce RR a školy další

    organizační informace týkající se provozu školy

4. odsouhlasení hospodaření RR ve školním roce 2016/2017

5. návrh členů RR na rozdělení finančních prostředků z účtu RR

6. hlasování o členech výboru spolku

7. Závěr

 

K bodu 1: Zahájení:

Schůzi zahájila Mgr. Lenka Bašková, přítomných členů se zapsalo 25, členská schůze RR je usnášeníschopná.

 

K bodu 2: Informace o spolku:

Spolek založen za účelem spolupráce školy a zástupců ze strany rodičů, každá třída má svého zástupce, jehož prostřednictvím má možnost účastnit se členských schůzí RR a vznášet zde dotazy a podněty vedení školy. Dobrovolné příspěvky do fondu RR vybírány od rodičů prostřednictvím zástupce 1x ročně a používány dle požadavků školy, které jsou schváleny nadpoloviční většinou členů RR. Ve školním roce 2016/217 došlo ve škole ke změnám a škola byla nucena Radě rodičů avizovat, že nemůže již nadále přijímat dary z fondu Rady rodičů z těchto důvodů: účetní hledisko + nezbytnost schvalování darů ze strany zastupitelstva. Z těchto důvodu nebyly ve školním roce 2016/2017 ze strany školy čerpány finanční příspěvky, které byly škole schváleny na členské schůzi Rady rodičů v září 2016.

Finanční příspěvky čerpala pouze paní učitelka Wágnerová, a to na akci Kniha mého srdce a akci Recitační soutěž v celkové výši 4.389,-- Kč. Členské příspěvky ve školním roce 2016/2017 činily celkem 88.720,-- Kč.

 

K bodu 3 : Informace paní ředitelky Terezy Štaubrové:

Pro školu je přijatelná spolupráce RR a školy formou, kdy RR zorganizuje prostřednictvím dobrovolníků z řad rodičů např. jarmarky, sběru papíru, karneval a dalších akce. Případné finanční prostředky získané z těchto akcí by byly příjmem RR a ta tyto prostředky přerozdělí do jednotlivých tříd dle počtu žáků. Každá třída si rozhodne dle svého uvážení, na co tyto finanční prostředky použije. Kontaktní osoba, na kterou se zájemci z řad rodičů o organizování akcí mohou přihlásit, je paní Eva Pflegerová, e-mail: eva.pflegerova@seznam.cz

Další informace ze strany paní ředitelky:

- možnosti zřízení ISIC karty pro žáky, detailní informace budou podány v rámci třídních schůzek,

- 21.12.2017 se koná Den otevřených dveří nové přístavby školy, v tento den je možnost zorganizovat první předvánoční jarmark,

- kapacita družiny a školy naplněna, nyní 978 žáků, 5 prvních tříd, změny v rozmístění tříd, družiny a VĆA nejsou z kapacitních důvodů možné,

- v průběhu prázdnin byla provedena rekonstrukce stěn velké tělocvičny, malé tělocvičny v družině, jídelna – nové stoly a židle, polepy na schodištích.

 

K bodu 4 : Hospodaření RR ve školním roce 2016/2017:

K 31. 8. 2017 - stav účtu RR           246 308,04 Kč

                       - stav hotovosti RR       5 815,--  Kč

Hospodaření spolku za školní rok 2016/2017 bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy.

 

K bodu 5: Návrh členů RR na rozdělení finančních prostředků z minulých let

Vzhledem k tomu, že škola nepožaduje žádné finanční prostředky, byl přednesen:

1. Návrh nevybírat pro tento školní rok příspěvky z řad rodičů. Tento návrh byl většinou přítomných členů RR schválen

2. Návrh na schválení příspěvků z fondu RR jednotlivým třídám, které si o příspěvek do třídního fondu požádají, přičemž příspěvek třídě, která o něj požádá bude ve výši, v jaké tato třída odvedla příspěvky za školní rok 2015/2016 a za školní rok 2016/2017. Rodiče v jednotlivých třídách nechť se sami rozhodnou, jak s těmito penězi v třídním fondu naloží

(lze např. nákup pomůcek pro žáky, úhrada vstupného žáků na výstavu či do divadla, financování třídního výletu apod.) Tento návrh byl většinou přítomných členů RR schválen.

 

Zástupci jednotlivých tříd si o příspěvky mohou zažádat do 30/11/2017 e-mailem. V žádosti zástupce rodičů uvede:

-          svoje jméno a příjmení

-          označení třídy, za kterou o příspěvek do třídního fondu žádá

-          částku, kterou ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 jeho třída celkem odvedla do fondu RR

-          číslo účtu, na které mají být prostředky zaslány

Zástupce rodičů zašle žádost o příspěvek do třídního fondu  z e-mailu, který  zástupce uvedl Radě rodičů  jako kontaktní, a to na adresu členky výboru paní Markéty Luskové marketa.luskova@gmail.com   a v kopii na e-mailovou adresu třídního učitele jeho třídy uvedenou na webu školy a dále na e-mailovou adresu členky výboru RR paní Lenky Baškové  lenka.baskova@seznam.cz

Po kontrole částky bude příspěvek do třídního fondu na uvedený účet převeden z účtu RR.

 

K bodu 6: Návrh na hlasování o nových členech výboru spolku

Paní Pavlína Šelová – dosavadní členka vedení spolku – oznámila, že již nebude v této funkci pokračovat, paní Mgr. Lenka Bašková navrhla, aby uvolněné místo po paní Šelové doplnila paní Eva Pflegerová, která se členstvím ve výboru souhlasila. O tomto návrhu bylo hlasováno, návrh byl přijat většinou přítomných členů. Paní Eva Pflegerová oznámila, že členkou výboru nechce být současně s paní Mgr. Baškovu a paní Markétou Luskovou, a že by ráda představila dva nové zájemce o členství ve výboru. Vzhledem k pokročilému času, kdy zástupci rodičů již pospíchali na třídní schůzky, budou noví zájemci o členství ve výboru představeni a bude o nich hlasováno na nejbližší členské schůzi konané před listopadovými třídními schůzkami.

 

K bodu 7:Závěr

Mgr. Lenka Bašková, členka výboru, poděkovala přítomným za účast a schůzi ukončila.

Další členská schůze RR proběhne před třídními schůzkami v listopadu 2017, pozvánka zástupcům tříd bude rozeslána e-mailem a současně uveřejněna na webu školy.

 

Zapsala: Markéta Lusková