Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis z členské schůze spolku

Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s.

 

Datum a místo konání: 28.11.2017, 16:00h, sborovna, ZŠ Novoborská 371, Praha 9

Svolavatel, předsedající: Mgr. Lenka Bašková, člen výboru
Po zvolení nového Výboru – předsedající: Ivana Balatá, člen Výboru

Příloha zápisu: prezenční listina přítomných členů

   

Program jednání členské schůze:

  1. Informace o hospodaření spolku
  2. Volba členů Výboru
  3. Projednání případných žádostí o příspěvky ze strany školy
  4. Další  - dle požadavků jednotlivých zástupců rodičů

 

Úvod:  

Schůzi zahájila Mgr. Lenka Bašková - člen výboru, přítomných členů se zapsalo 32,  program byl přítomnými členy jednomyslně schválen. Schůze je usnášení schopná dle stanov spolku.

 

K bodu 1 : Informace o hospodaření spolku :

Informace o hospodaření spolku přednesla Markéta Lusková:
K 28.11.2017 na běžném účtu Rady rodičů bylo 121.789Kč. Markéta Lusková ještě očekává žádosti na vrácení příspěvků ve výši 59.000Kč. Po vrácení všech příspěvků tedy na účtu zbude přibližně 60.000 Kč. Markéta Lusková nabídla k nahlédnutí přehled vrácení příspěvků jednotlivým třídám.

 

K bodu 2: olba členů výboru

O funkce ve Výboru Rady rodičů se ucházely Ivana Balatá na funkci předsedy, Eva Pflegerová na funkci místopředsedy a Veronika Ledvinová na funkci pokladníka. Jiní kandidáti se nepřihlásili.
Volba: pro 24, proti 2, zdrželi se 6, včetně 3 kandidátů.
Zvolen nový Výbor Rady rodičů ve složení: Ivana Balatá - předseda, Eva Pflegerová – místopředseda, Veronika Ledvinová – pokladník.

 

K bodu 3: Projednání případných žádostí o příspěvky ze strany školy

Ze strany školy nebyla podána žádná žádost o příspěvek.

 

K bodu 4: Další  - dle požadavků jednotlivých zástupců rodičů

A)   Informace ze ZŠ od paní ředitelky Terezy Štaubrové ohledně charitativního účelu Jarmarku 21.12.2017: z výtěžku Jarmarku v jídelně, kde si příchozí mohou za dobrovolný příspěvek vybrat některý z výrobků žáků školy, případně doneseného vánočního cukroví, ve spolupráci s firmou ANTONIA services s.r.o. Čakovičky podpoříme vybrané seniory v tíživé finanční situaci, a to zaplacením servisní služby v ceně 30Kč denně pro doručení oběda.  Seniorům v nejtíživější finanční situaci zaplacením obědů v ceně 60Kč + 30Kč servisní služby. U vybraných seniorů mohou být finance použity i na proplacení navýšení pečovatelské služby o několik hodin týdně. Po vyčerpání darované částky firma ANTONIA services s.r.o. poskytne ZŠ a Radě rodičů přehled, na jaké služby byla částka použita.
Firma ANTONIA services s.r.o. vybere 38 konkrétních seniorů, pro které jednotlivé třídy ZŠ připraví vánoční dárkové balíčky.
 

B)   Jarmark 21.12.2017 se pořádá u příležitosti Dne otevřených dveří školy.  Dle informace paní ředitelky Terezy Štaubrové  bude ZŠ otevřená v době 15:00-17:30 h, v této době mají třídy možnost uspořádat si Jarmark ve své třídě a vybrané peníze použít dle dohody rodičů s třídním učitelem. Ve třídách mohou probíhat besídky – v takovém čase na dveřích třídy bude cedule – NERUŠIT. (Besídky 22.12.2017 během výuky jsou určeny pouze pro žáky.)
Žáci mohou provést rodiče po škole.

V jídelně bude probíhat Jarmark pro charitativní účel – zaplacení obědů (nebo min. dopravného oběda) pro seniory v tíživé finanční situaci. Do jídelny by měli dodat výrobky vyrobené ve výuce všichni žáci školy, vybraná částka bude předána společnosti ANTONIA services s.r.o., Čakovičky.

V tělocvičně od 17:00 se bude konat vystoupení sboru, paní ředitelka srdečně všechny zve. V tělocvičně také vystoupí se svým programem žáci některých tříd.
 

C)   Výbor (I. Balatá, E, Pflegerová, V. Ledvinová) jako koordinátor Jarmarku za Radu rodičů požádal členy o schválení příspěvku na nákup kelímků na horké nápoje na čaj v jídelně během Jarmarku 21.12.2017 v množství 3.000ks v ceně max. 1Kč/1ks, cena je dle průzkumu trhu předpokládána nižší.

Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželi 0. Příspěvek schválen.
 

D)   Výbor (I. Balatá, E. Pflegerová, V. Ledvinová) požádal členy Rady rodičů o schválení příspěvku na proplacení služeb účetní pro zpracování účetnictví Rady rodičů dle platných účetních standardů, ve výši 250Kč/hodinu, max. 10 hodin do 30.6.2018.

Hlasování: pro 12, proti 14, zdrželi se 6. Z důvodu nejednotného názoru členů Rady rodičů se Výbor rozhodl, že případné služby účetní zatím zaplatí sám a na příští schůzi předloží žádost o příspěvek na proplacení práce účetní dle skutečně vynaložených nákladů.
 

E)   Diskuze členů Rady rodičů o fungování Rady rodičů - členové by rádi se ZŠ prostřednictvím Rady rodičů řešili střešní otázky týkající se jejich dětí v ZŠ, např. družina, kroužky, obědy, těžké tašky, odměny za sběr a další. Členové byli Výborem vyzváni k zaslání námětů a připomínek, aby Výbor mohl náměty a připomínky zpracovat ještě před příští schůzí Rady rodičů.

 

Kontakty na Výbor Rady rodičů:
Ivana Balatá – ivana.balata@seznam.cz

Eva Pflegerová – eva.pflegerova@seznam.cz

Veronika Ledvinová – wereunike@gmail.com

 

 

Závěr: Ivana Balatá, člen výboru, poděkovala přítomným za účast a schůzi v 16:55h ukončila. Další členská schůze je prozatím plánována před třídními schůzkami 17.4.2018, členům bude rozeslána pozvánka a informace bude zveřejněna na webu školy.

 

Zapsala:

Eva Pflegerová         

 

Za správnost – členové Výboru:

Ivana Balatá  
Eva Pflegerová                     
Veronika Ledvinová