Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis z členské schůze spolku Klub rodičů ZŠ v Praze 9, Novoborská 371, IČ 70106444

 

Datum a místo konání: 1. 12. 2015, sborovna ZŠ Novoborská 371, Praha 9

Svolatel, předsedající a zapisovatel: Mgr. Lenka Bašková, člen výboru

Příloha zápisu:

-          prezenční listina přítomných členů

-          stanovy spolku

Program jednání členské schůze:

  1. zahájení, vyplnění prezenční listiny, schválení programu schůze
  2. hlasování o změně názvu zapsaného spolku
  3. projednání nových stanov a hlasování o jejich schválení,
  4. potvrzení již zvolených členů výboru v jejich funkci 
  5. informace o hospodaření
  6. projednání žádostí o příspěvky ze strany školy
  7. další dle požadavků jednotlivých zástupců rodičů
  8. Závěr

Průběh jednání:

 

K bodu 1.

Schůzi zahájila Mgr. Lenka Bašková - člen výboru, přítomných členů se zapsalo 26, program byl přítomnými členy jednomyslně schválen.

 

K bodu 2.

Byl navržen nový název spolku: Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s.

O novém názvu spolku bylo hlasováno a nový název byl přítomnými členy schválen takto:

PRO: 26          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

K bodu 3.

Přítomní členové byli seznámeni se změnami stanov spolku, nové stanovy byly přečteny, o nových stanovách bylo hlasováno a přítomní schválili znění nových stanov takto:

PRO: 26          PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

 

K bodu 4.

Přítomní členové vzali na vědomí a jednomyslně potvrdili ve funkci již zvolené členy výboru spolku takto:

Mgr. Lenka Bašková

Pavlína Šelová

Milan Tuček

K bodu 5.

Informace o stavu účtu a uhrazených příspěvcích

Na účtu RR je k 30/11/2015 247.000,- , v letošním školním roce bylo vybráno na příspěvcích 96.000,- Kč.

 

K bodu 6.

Předloženy žádosti školy:

3.000,- Kč – Mikulášská nadílka pro žáky 1. tříd , přítomnými jednohlasně schváleno

K bodu 7.

a) Lenka Bašková, členka výboru požádá o možnost účasti na schůzi pedagogů a vedení školy za účelem poskytnutí informací o rozsahu a účelu příspěvků z prostředků spolku. Škole bude doručen formulář žádosti o příspěvek, kdy termín pro podání žádosti je nejpozději 5 dnů před konáním každé členské schůze. O žádostech školy o příspěvek budou členové informování před konáním členské schůze e-mailem.

b) Přítomní se shodli na tom, že příspěvky školy nebudou schvalovány škole na provozní náklady. Schváleny budou pouze příspěvky na úhradu nadstandardu pro žáky školy (hry, hračky, výtvarné potřeby, náklady na nadstandardní akce, nadstandardní vybavení apod. ).

c) Na příští schůzi bude pozván Mgr. Martin Švenka, aby mohl informovat členy o stavu IT techniky ve škole.

d) Členové předložili dotazy na vedení školy:

-          možnost úpravy rozvrhů hodin tak, aby se zkrátila doba čekání žáků na oběd,

-          možnost rozšířit pitný režim pro žáky v jídelně o pitnou vodu,

-          možnost návratu školní jídelny k výběru ze tří jídel,

-          možnost rozšířené výuky cizích jazyků – navýšení kapacit kroužků cizích jazyků.

 

K bodu 8.

Mgr. Lenka Bašková, člen výboru, poděkovala přítomným za účast a schůzi ukončila.

Zápis z členské schůze bude zveřejněn na webu školy a dále bude použit pro potřeby zápisu změn do spolkového rejstříku

Zapsala a zápis dne 10. 12. 2015  vypracovala: Mgr. Lenka Bašková