Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Vnitřní řád školní družiny

1. Školní družina /ŠD/ je určena pro žáky 0. - 5. ročníku, do ŠD jsou přednostně zařazeni žáci 0. -  2. ročníku.

O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy, její rozhodnutí je limitováno kapacitou žáků povolenou zřizovatelem. ŠD má 12 oddělení s max. kapacitou 30 žáků na jedno oddělení.

2. Kritéria pro přijetí žáka do ŠD:
   a) Včasné podání řádně vyplněného zápisového lístku podepsaného zákonným zástupcem žáka / zápisový lístek slouží jako přihláška do ŠD/.
   b) V případě převisu zájmu  budou upřednostněni žáci nižšších ročníků. Pro naplnění kapacity budeme dále žáky nejvyšších ročníků o přijetí do ŠD losovat v 15. hod. 3. 9. 2019, poté rodiče vyrozumíme o přijetí či nepřijetí jejich dítěte do ŠD I. SMS na jedno číslo, které uvedli na zápisovém lístku.
   Rodiče žáků 1.ročníků dostanou zápisový lístek na informativní schůzce první školní den nebo si jej mohou přinést, již vyplněný ( v sekci ke stažen na webových stránkách školy) a odevzdají 2.9.2019 od 9. - 13. hod. vedoucí ŠD I Heleně Vorlíkové.

Žáci 2.ročníků dostali zápisový lístek na konci školního roku a 2.9.2019 jej odevzdají vychovatelce, která zápisové lístky ráno přijde vybírat do kmenové třídy žáků.

Kapacita ŠD je omezená a po jejím naplnění, již není možné další žáky přijímat.

3. Každý školní rok je nutné žáka přihlásit znovu. Žák/yně/ obdrží od vychovatelky potvrzení o přijetí do ŠD 3.9.2019 a na základě tohoto potvrzení je žák/yně/ přijat/a/ do ŠD.

4. Odhlášení žáka ze ŠD provádí zákonný zástupce žáka písemným sdělením vychovatelce příslušného oddělení vždy k prvnímu dni v měsíci , kdy už žák ŠD navštěvovat nebude.

5. Zákonní zástupci platí každé pololetí za každého žáka poplatek ve výši stanovené pro daný školní rok za měsíc a pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu, je částka snížena. Tento poplatek se platí bezhotovostně na účet č.19-2000915349/0800 specifiský symbol 1.

Za období září – prosinec musí být platba připsána na účet školy od 3.9.2019 do 16.9.2019.

Za období leden – červen musí být platba připsána na účet školy od 1.1.2020 do 16.1.2020. Pokud nebude uhrazen poplatek do uvedeného termínu, bude žák/yně/ ze ŠD automaticky vyloučen.

6. Provozní doba ŠD je stanovena na dobu od 6:30 do 8:00 a od 12:00 do 17:00. V 7:40 se z provozních důvodů pavilon ŠD zamyká, vychovatelky v tu dobu odvádějí žáky do tříd.  Ve 12:00 /resp. ve 12:55/ vychovatelky přebírají žáky od vyučujících, příp. jsou žáci vyučujícími přivedeni do ŠD a předáni vychovatelkám.

7. Vyzvedávání žáků zákonnými zástupci nebo osobami pověřenými zákonnými zástupci, které jsou uvedeny na zápisovém lístku je umožněno po obědě do 13:15 resp. 13:30 (v den, kdy výuka končí ve 12:55) dále pak od 14:45 do 15:00 a od 15:45 průběžně do 17:00. V době od 13:15 do 14:45 a od 15:00 do 15:45  probíhají  aktivity ŠD /odpočinkové, pracovní, hudební, výtvarné, sportovní, rekreační aj. Chtějí-li zákonní zástupci hovořit s vychovatelkou osobně, domluví si s ní telefonicky nebo písemně konzultaci.

8. K vyzvedávání žáků je určen zvonek/videotelefon. Pomocí něho se vyzvedávající osoba ohlásí vychovatelce příslušného oddělení a ta ověří, zda se jedná o osobu uvedenou na zápisovém lístku. Další identifikaci uvedené osoby provádí žák. Poté žák odchází do šatny a k východu příslušného pavilonu ŠD, kde příslušná vychovatelka fyzicky žáka předá pověřené osobě. Žák, který má odcházet jinak, než je v zápisovém lístku a sám, musí vychovatelce předat písemné sdělení od zákonných zástupců s těmito údaji – jméno žáka, oddělení, konkrétní den s datem, kdy má žák odcházet sám, přesný čas v souladu s časovými pravidly vyzvedávání dětí ze ŠD a podpis zákonného zástupce. Viz žádost o uvolnění žáka ze ŠD.

9. Po skončení pracovní doby předávají vychovatelky žáky z jednotlivých oddělení v 15:00 /resp. v 16:00/ vychovatelce, která má službu do 17:00.

10. Postup vychovatelek v případě, že žák nebude vyzvednut do ukončení provozu ŠD (17:00) – varianta a)  nebo varianta b), které budou uvedeny na zápisovém lístku:

      a) Pokud žák nebude vyzvednut zákonnými zástupci nebo pověřenými osobami uvedenými na zápisovém lístku ze školní družiny do 17:00 hodin, zákonný zástupce žádá, aby vychovatelka pustila žáka v 17:00 samotného. Zákonný zástupce bere na vědomí, že po opuštění školní družiny v 17:00 přebírá za své dítě plnou zodpovědnost.

     Vychovatelka žáka poučí o bezpečnosti a poté žák odchází sám.

      b) Pokud žák nebude vyzvednut zákonnými zástupci nebo pověřenými osobami uvedenými na zápisovém lístku ze školní družiny do 17:00 hodin, pokusí se vychovatelka kontaktovat zákonné zástupce nebo pověřené osoby uvedené na zápisovém lístku. Pokud ani poté neposkytne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba součinnost se školní družinou, informuje vychovatelka orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Prodlení zákonného zástupce žáka nebo jím určené osoby vyvolá zvýšené náklady spojené s výkonem dohledu nad žákem po skončení provozu školní družiny. Po zákonném zástupci bude požadována náhrada za každou započatou     hodinu 250 Kč.  Kromě toho může podobné jednání zákonného zástupce žáka (zejména je-li opakované) vést k zahájení řízení o vyloučení žáka ze školní družiny, a to v souladu s ustanovením § 31 školského zákona.

11. Vychovatelka je přítomna ve svém oddělení. Na zahradě, hřišti či na jiných místech určených pro aktivity žáků vymezí prostor, kde se mohou žáci pohybovat, a dozírá na jejich bezpečnost. Při dané činnosti jsou žáci vychovatelkami instruováni o tom, co z hlediska své bezpečnosti mohou dělat a co dělat nesmějí. Pro žáky je zajištěn pitný režim.

12. Žáci jsou povinni informovat svou vychovatelku o každém opuštění oddělení, resp. prostoru vymezeného k příslušné aktivitě /např.odchod na WC/.

13. Při svévolném poškození vybavení ŠD bude požadována náhrada od zákonných zástupců žáka.

14. Při opakovaném nerespektování či hrubém porušení řádu ŠD bude žák ze ŠD vyloučen.

15. Provoz ŠD končí v 17:00 hodin.

 

Platnost od 1.1.2015
Věra Lodrová, ředitelka školy 

Od 1. 9. 2015 Tereza Štaubrová, ředitelka školy