Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 J e d n a c í    ř á d    š k o l s k é    r a d y

 

při Základní škole Novoborská 371 – Praha9 Prosek

______________________________________________________________

 

 

Čl. 1

 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Čl. 2

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Čl. 3

 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

Čl. 4

 

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

Čl. 5

 

Program zasedání navrhuje předseda. Vychází   přitom z povinností   uložených školské radě zákonem a   z podnětů     návrhů zákonných   zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a   ředitel   školy v   rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává   školská rada   kontrolu plnění   úkolů      informace   jednotlivých   členů školské rady, popřípadě ředitele   školy, pokud je na zasedání přizván.     dalším   průběhu   se   projednávají   nové   návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

 

Školská rada   se   usnáší   nadpoloviční   většinou všech   členů   při   volbě svého předsedy, při schvalování   výroční   zprávy   o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních   případech   se    usnáší   školská rada většinou   přítomných   členů.   Při   rovnosti   hlasů   rozhoduje hlas   předsedy.

 

Čl. 7

Školská rada plní především tyto úkoly:

 

a)          vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,

b)          schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)          schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d)          schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e)          podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)           projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)          projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)          podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Čl. 8

 

O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Čl. 9

 

  jednáních školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený. Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy a zřizovateli školy. Nejméně   jednou   ročně školská rada informuje zákonné   zástupce, žáky školy, pracovníky školy, územně příslušný odbor školství obce pověřené státní správou     zřizovatele   školy     výsledcích   své činnosti   za   uplynulé   období.

 

Čl. 10

 

Změny,   doplňky   nebo   vydání   nového   jednacího řádu   podléhají schválení školské rady.

 

Čl. 11

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 20. ledna 2009

 

 

 

V Praze dne    20. ledna 2009                                                   Mgr. Michal Švenka

                                                                                                předseda školské rady