Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

 

Školská rada ZŠ Novoborská bude v období let 2018 - 2021 pracovat v tomto složení:

Za MČ Praha 9Za rodiče Za pedagogy
Mgr. Tomáš Portlík Bc. Veronika Ledvinová Mgr. Kateřina Ehlenová
Milan Tuček Mgr. Lenka Moudrá Neckářová  Mgr. Michal Švenka

 

 

                                                                                    

 

 

Náplň činnosti školské rady

 

-  Přijímá podněty a stížnosti od zákonných zástupců žáků (ústně, písemně, elektronicky)

- Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

- Schvaluje školní řád a navrhuje jeho  změny

- Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 - Projednává inspekční zprávy České školní inspekce