Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

 

Školská rada ZŠ Novoborská bude v období let 2015 - 2018 pracovat v tomto složení:

Za MČ Praha 9Za rodiče Za pedagogy
Mgr. Tomáš Portlík Markéta Lusková Mgr. Kateřina Ehlenová
Milan Tuček  Petra Vrbová Mgr. Michal Švenka

První zasedání ŠR svolá ředitelka školy do 30 dnů po provedené volbě zákonnných zástupců, tj. do 14. 5. 2015.

 

V Praze dne 17. 4. 2015                                                                              Mgr. Věra Lodrová

 

 

Náplň činnosti školské rady

 

-  Přijímá podněty a stížnosti od zákonných zástupců žáků (ústně, písemně, elektronicky)

- Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

- Schvaluje školní řád a navrhuje jeho  změny

- Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 - Projednává inspekční zprávy České školní inspekce