Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Zápis  ze zasedání Školské rady dne 30.8.2016
 
Přítomní: ředitelka školy: Tereza Štaubrová
zástupkyně ředitelky školy: Tereza Hlávková
členové Školské rady: za MČ Praha 9: Jitka Márová
za pegagogický sbor: Kateřina Ehlenová, Michal Švenka         
za rodiče: Markéta Lusková, Petra Vrbová         
Omluven: Milan Tuček za MČ Praha 9
 
Program:
 
Informace paní ředitelky:
·         informace o změně  Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) – změny v ŠVP na základě novely školského zákona, který garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané. Aktuální verze ŠVP bude zveřejněna na stránkách školy.
 
Další úprava ŠVP se týká úpravy vyučovacích předmětů.  Předměty ČJ a Dějiny literatury jsou od 1.9.2016 sloučeny do jednoho vyučovacího předmětu se stejnou dotací hodin  – týká se žáků 2. stupně.
 
Od 1.9.2016 je dále zaveden předmět Polytechnická výchova pro žáky 8. ročníku. V rámci tohoto předmětu budou žáci navštěvovat SOU na Jarově a vyzkouší si různá řemesla včetně výroby vlastních výrobků. Tento předmět navazuje na učivo 7. ročníku ČSP.
 
·          předložení Výroční zprávy za rok 2015/2016 a výsledků hospodaření za rok 2015.
 
 
 
Školská rada byla informována o ukončení rekonstrukce školní kuchyně a prostor výdeje jídel – pro školní  rok 2016/2017 odpovídá kapacita kuchyně počtu žáků školy.
Na podzim 2016 by měly začít plánované stavení práce na přístavbě školy – předpokládaný termín dokončení: srpen 2017.
Hlasování Školské rady:
·         změna ŠVP –  jednohlasně schváleno počtem hlasů 5
 
·         Výroční zpráva 2015/2016 včetně výsledků hospodaření za rok 2015 - jednohlasně schváleno počtem hlasů 
 
 
 
Za Školskou radu ZŠ Novoborská, v Praze dne 30.8.2016
 
Zapsala: Markéta Lusková