Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

KONTAKT

 • Mgr. Jarmila Šťastná
 • Tel.: + 420 286 006 534
 • Email: specped@novoborska.cz

Od 11. 5. 2020  bude školní speciální pedagožka opět poskytovat individuální konzultace zákonným zástupcům /rodičům, ohledně speciálně-vzdělávacích potřeb jejich dětí/žáků ZŠ Novoborská. 

V případě zájmu mě prosím předem kontaktujte emailem -  specped@novoborska.cz

Děkuji.

Konzultace budu poskytovat v nové budově školy – v přístavbě, ve 2. patře, poslední dveře vlevo, číslo 205.

Šťastná Jarmila 

 

Kde mě najdete:   ve středu a čtvrtek (po vzájemné domluvě) v nové budově školy – přístavbě, ve druhém patře, poslední dveře vlevo, číslo 205.
_________________________________________________________________

Školní speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním psychologem, školním metodikem prevence a výchovnými poradci.

Vykonává činnosti zaměřené na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům, u nichž existuje riziko vzniku těchto potřeb. Jeho podpora a pomoc spočívá ve vyhledávání žáků s rizikem či projevy speciálních vzdělávacích potřeb, v realizaci speciálně pedagogické diagnostiky a v krátkodobém či dlouhodobém poskytování odborné speciálně pedagogické péče.  

Hlavními činnostmi školního speciálního pedagoga jsou zejména:

 • Spolupráce při zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazování do vhodných programů zaměřených na prevenci a pomoc při řešení jejich obtíží nebo do speciálně pedagogické péče.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání podpory).
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, speciálně pedagogická péče ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 • Participace (spolupráce, poradenství) na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).
 • Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech, spolupráce se školním psychologem, školním metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním a dalšími vyučujícími učiteli, zákonnými zástupci žáka a žákem při stanovování odpovídajícího přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb a možností školy.
 • Spolupráce se školním psychologem, výchovným poradcem pro druhý stupeň a školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)  v oblasti kariérového poradenství – volby další vzdělávací dráhy žáka – zaměření, výběr střední školy.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka s rizikem vzniku nebo s projevy speciálních vzdělávacích potřeb.