Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

STANOVY SPOLKU
Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s.


Úvodní ustanovení

Členové sdružení ve spolku (dále jen“spolek“), který je nepřetržitým pokračováním občanského sdružení Klub rodičů ZŠ v Praze 9, Novoborská 371 a členové, kteří v budoucnu vstoupí do spolku, se po seznámení s těmito stanovami a cíli spolku dobrovolně podřizují právnímu režimu spolku, který vychází z příslušných právních předpisů, zejména zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, těchto stanov a rozhodnutí orgánů spolku.

 

I.

Název, sídlo a účel spolku

1.  Název spolku:       Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s.

2.  Sídlo spolku:          Novoborská 371, 190 00, Praha 9

3.  Účel spolku:          Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková organizace rodičů a zákonných zástupců dětí, založená za účelem naplňování společného zájmu a poslání, kterým je účinná a dobrovolná pomoc Základní škole se sídlem Novoborská 371, Praha 9, IČ 61381276 (dále jen „škola“) a žákům této školy, podpora jejich správného vzdělávání, výchovy a všestranného rozvoje, koordinace a sjednocování výchovného působení rodičů, školy a dalších výchovných institucí na děti a mládež.

II.

Činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k realizaci společných zájmů a naplňování jejího účelu a poslání, a to zejména prostřednictvím:

 1. rozvojem všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a pedagogy školy,
 2. předkládání námětů, doporučení, připomínek a stížností rodičů vedení školy a součinnost při jejich vyřizování a podněty při tvorbě školního vzdělávacího programu školy,
 3. materiální a finanční pomoci škole při plnění jejího poslání, a to v rámci možnosti spolku, a přednostně ve formě finančních příspěvků ve prospěch školy,
 4. spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi.

 

III.

Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát rodič nebo zákonný zástupce dítěte starší 18 let, jehož dítě navštěvuje školu v rámci povinné školní docházky, a který se ztotožňuje s účelem spolku a hodlá se podílet na plnění společných zájmů.

2. Členem spolku se osoba podle čl. III. bodu 1. stává  účastí na členské schůzi spolku, resp. podpisem prezenční listiny na této schůzce. Možnost účastnit se členské schůze spolku vzniká osobě podle čl. III. bodu 1. na základě volby, delegace či domluvy rodičů a zákonných zástupců na třídní schůzce rodičů a zákonných zástupců, kterou navštěvuje dítě osoby podle čl. III. bodu 1.

3. Práva příslušející všem členům spolku:

 1. aktivně se účastnit činnosti spolku a jednání členské schůze,
 2. být informován o činnosti a hospodaření spolku,
 3. podávat návrhy, připomínky, vnášet dotazy orgánům spolku, obdržet odpověď na své podání a účastnit se jeho projednávání,
 4. podílet se na rozhodování spolku hlasováním,
 5. volit a být volen do výboru spolku,
 6. vybírat příspěvky od rodičů a zákonných zástupců dětí ze třídy školy, kterou dítě člena spolku navštěvuje.

4. Povinnosti příslušející všem členům:

 1. chránit a zachovat dobré jméno spolku,
 2. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánu spolku,
 3. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmem spolku,
 4. pravidelně se účastnit jednání členské schůze a přispívat ke zlepšení její práce,
 5. řádně zastávat funkce, do kterých byl zvolen a plnit úkoly, kterými byl pověřen,
 6. odvádět na bankovní účet spolku vybrané příspěvky od rodičů a zákonných zástupců dětí ze třídy školy, jíž dítě člena spolku navštěvuje, a to nejpozději do konce

1. pololetí každého školního roku.

5.  Členství ve spolku zaniká:

 1. dobrovolným vystoupením člena, kdy členství končí dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení členství členovi výboru nebo ústním oznámením na členské schůzi,
 2. vyloučením člena členskou schůzí, kdy členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, člen může být vyloučen pro porušování zásad a stanov spolku, zejména pro porušování povinností člena spolku, 
 3. uplynutím školního roku v případě, že u člena nedojde k opětovnému zvolení na třídní schůzce třídy, kterou dítě člena spolku navštěvuje,
 4. ukončením povinné školní docházky dítěte navštěvující školu, jehož je člen právoplatným zástupcem,
 5. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu,
 6. úmrtím člena.

 

IV.

Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 1. členská schůze
 2. výbor

2. Členská schůze

2.1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je jeho nejvyšším orgánem.

Do působnosti členské schůze náleží:

 1. určování hlavního zaměření činnosti spolku, strategií a cílů,
 2. rozhodování o schválení a změně stanov, změně názvu spolku a sídla spolku,
 3. schvalování zprávy o hospodaření spolku za uplynulé období,
 4. volba a odvolání členů výboru,
 5. rozhodnutí o zániku, zrušení nebo přeměně spolku,
 6. rozhodování o vyloučení členů spolku,
 7. rozhodování o přidělení a výši příspěvku pro školu, o nějž písemně požádal některý z pedagogů školy,
 8. rozhodování o dalších věcech a záležitostech, které si členská schůze vyhradí.

2.2. Členská schůze je svolávána některým ze členů výboru podle potřeby, nejméně však jedenkrát za školní rok.

2.3. Pozvánka na členskou schůzi je rozesílána členům na jejich e-mail uvedený v prezenční listině, a to nejméně 5 dnů před dnem jejího konání. Již svolanou členskou schůzi lze odvolat nebo odložit.

2.4. Členská schůze je schopna usnášení se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení a rozhodnutí členské schůze se přijímá většinou hlasů přítomných členů.

2.5. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajistí do třiceti dnů od konání členské schůze ten člen výboru, který řídil členskou schůzi. Zápis z jednání členské schůze podepisují člen výboru a zapisovatel a doručuje se členům spolku na jejich e-mail uvedený v prezenční listině.

2.6. V souvislosti s projednávanými záležitostmi se jednání členské schůze mohou zúčastnit i hosté, kteří nejsou členy spolku.

3. Výbor

3.1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.

3.2.  Členové výboru jsou voleni a odvolávání členskou schůzí.

3.2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy, kteří si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka.

3.3.  Právně jednat jménem spolku může každý člen výboru samostatně.

3.4. Členové výboru mohou být do funkce voleni opakovaně a bez omezení. Funkční období členů výboru je jeden školní rok.

3.5. Členové výboru odpovídají za řádné hospodaření spolku a dbají o řádné naplňování poslání spolku.

 

V.

Hospodaření spolku

1. Prostředky na svou  činnost získává spolek zejména z příspěvků rodičů žáků školy, dále ze státních příspěvků, dotací, příspěvků a grantů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí a z výnosu ze svého majetku.

2. Veškeré prostředky spolku musí být využívány pouze ve smyslu těchto stanov, tedy k financování činnosti spolku a na správu a zajištění existence spolku.

3. Spolek může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování účelu a cílů spolku.

4. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření spolku.

5.  Kontrolu hospodaření provádí členská schůze.

 

VI.

Zrušení a zánik spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze. 

2. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku.

3. V případě zrušení spolku bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden ve prospěch Základní školy se sídlem Novoborská 371, Praha 9, IČ 61381276.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí konané dne 1. 12. 2015,

jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 10. 12. 2015.

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem, kdy jsou vloženy příslušným rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

4. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se ruší stanovy Klubu rodičů ZŠ v Praze 9, Novoborská 371, registrované  Ministerstvem vnitra pod. č.j. VS/1-1/42847/00-R.

V Praze, dne 1.12.2015

 

Členové výboru

-------------------------------        ----------------------------------     -----------------------------------

        Mgr. Lenka Bašková                    Pavlína Šelová                          Milan Tuček