Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Řád Volnočasových aktivit při ZŠ Novoborská

Volnočasové aktivity mají čtyři oddělení, které se nacházejí v učebnách školní budovy. Pro svou činnost využívají jučebny v  prvním patře. Pro pobyt venku mají VA k dispozici zahradu se školním hřištěm. K činnosti VA je možné  využívat  také tělocvičnu, hudebnu, učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku a další prostory školy.

Provoz volnočasových aktivit

Volnočasové aktivity jsou otevřeny od pondělí do pátku od 13.00 do 17.00 hod. Děti mají možnost navštěvovat i ranní školní družinu v době od 6,30 – 7,40 hodin.

Podmínky přijetí do volnočasových aktivit

VA mohou navštěvovat žáci třetího a čtvrtého ročníku ZŠ Novoborská. Úplata za volnočasové aktivity činí 500,-Kč na měsíc (cena za ranní družinu je 80,- Kč/měsíc). Žáci se přihlašují na začátku školního roku formou zápisního lístku, který rodiče vyplní a podepíší. Žák může být z VA vyloučen za porušení kázně, nebo z jiných vážných důvodů. Odhlášení žáka z docházky do VA oznámí rodiče písemně vyučujícímu příslušného oddělení. Pokud žák nezaplatí poplatek do dvacátého dne v měsíci (září, leden) a není písemně odhlášen, bude částka po jeho zákonných zástupcích. V případě, že žák přestane VA navštěvovat, neuhradí poplatek, ale není písemně odhlášen, je stále počítán jako člen VA a musí dlužnou částku uhradit.

Režim volnočasových aktivit

Děti si vyučující přebírají po skončení vyučování ve vestibulu školy, kde se provede docházka. Poté se odchází do jídelny a obědvá. Po obědě se společně odchází do tříd na 1. část , která je relaxační (společná četba, malování, pohádky na DVD). V 13,50 – 14,00 hodin proběhnou první odchody dětí domů ve vestibulu školy, popřípadě odchody na jiné aktivity. Od 14,00 -14,45 hodin proběhne 2. část odpoledne: sportovní hry na školním hřišti nebo v tělocvičně. Od 14,50 – 15,00 hodin odcházejí děti domů nebo na jiné aktivity. Pro děti, které zůstávají ve VA, následuje 3. část odpoledne, která probíhá                                      od 15,00- 15,45 v prostorách školy a je v kompetenci příslušných vyučujících. Jsou to činnosti navazující na náš školní vzdělávací program. Děti pracují na počítačích nebo probíhají rukodělné činnosti, hudební           a výtvarné aktivity, nebo přírodovědné aktivity související s naším celoškolním projektem Zelená učebna.          V 17.00 hodin odcházejí zbylé děti z vestibulu školy. Vedoucí jednotlivých oddělení zodpovídají za děti do okamžiku jejich odchodu (ve 14.00, 15.00, 16.0 nebo 17.00 hodin) Poté zodpovídají za děti jejich zákonní zástupci nebo vedoucí dalších aktivit.

Materiální podmínky

Učebny VA jsou vybaveny velkým množstvím stolních her, televizí s DVD přehrávačem, radiomagnetofonem, knihami pro děti a mládež, možnost malování, k dispozici jsou obě plně vybavené tělocvičny, venkovní tartanové hřiště, multimediální pracovna I. stupně s výukovými programy a internetem.

Cíle volnočasových aktivit

Využití volného času dítěte, podpora prevence patologických jevů, rozvoj dovednosti a talentu, podpora samostatnosti a odpovědnosti, pomoc při utváření osobnosti, povzbuzování kladných emocí, rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých.

Cílem VA je vytvořit příjemné místo pro setkávání dětí z naší školy. Zde budou moci odpočívat, hrát si a hlavně uzavírat přátelství.  Pro děti je připraven pestrý program, ze kterého si mohou vybrat, jaké aktivity se zúčastní.

Skladba programu je stavěna tak, aby žáci měli možnost výběru aktivit a mezi sebou spolupracovali, ale aby se také naučili spoléhat sami na sebe. Vyučující aktivity připraví, ale vlastní průběh už nechává na dětech. Vyučující přihlíží, citlivě aktivitu vede, ale zodpovědnost za zdar akce je na samotných účastnících.

Tímto přístupem se děti učí samostatnému rozhodování, zodpovědnosti a spolupráci.

Činnost VA vychází z požadavků a zásad zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, výchovně-vzdělávací, regenerační i sociální. Pomáhá získávat a rozvíjet klíčové kompetence žáků.

 

Rozdělení dětí do VČA 

1. odd.: 

2. odd.: 

3. odd.: 

4. odd.: 

5. odd.: 

Kontakt na vedoucí volnočasových aktivit:

777 208 009