Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

VNITŘNÍ  ŘÁD VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

 

1. Volnočasové aktivity (VČA) jsou určeny pro žáky prvního stupně základní školy, konkrétně pro žáky 2. – 4. ročníku. Hlavním posláním VČA je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, částečně i dohledu nad žáky. Žáci tráví čas s vychovateli ve třídě, kde se věnují hrám a zájmové činnosti, využívají školní tělocvičnu i hřiště, k dispozici mají i multimediální pracovnu.

2.  Ve VČA je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování
a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

3. O přijetí účastníka k činnosti VČA se rozhoduje na základě písemné přihlášky – zápisního listu. Každý školní rok je nutné přihlásit žáka znovu. Součástí zápisního listu je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z VČA. Po odevzdání přihlášky dostane žák od vychovatelky potvrzení o přijetí či nepřijetí do VČA. Teprve v okamžiku převzetí potvrzení o přijetí je žák přijat do VČA. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků a ti, kteří v minulém školním roce řádně
a včas uhradili poplatek za ŠD/VČA. V případě, že počet přihlášených účastníků bude překračovat stanovenou kapacitu VČA  pro daný rok, bude o přijetí či nepřijetí žáků rozhodnuto losováním.

Zápisní list je ke stažení na webových stránkách školy, popřípadě si jej rodiče mohou vyzvednout ve škole u vychovatelů VČA.

4. Výše úplaty a pokyny k platbě jsou stanoveny předem na celý školní rok a zveřejněny na webových stránkách školy. Platí se bezhotovostně na účet školy ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Za období září – prosinec musí být platba připsána na účet školy od 5. 9. do 16. 9. daného školního roku. Za období leden – červen musí být platba připsána na účet školy od 1. 1. do 16. 1.  daného školního roku. Pokud nebude uhrazen poplatek do uvedeného termínu, bude žák z VČA automaticky vyloučen.

5.  Odhlášení žáka z VČA provádí zákonný zástupce žáka písemným sdělením vychovatelce příslušného oddělení vždy k prvnímu dni v měsíci, kdy už žák VČA navštěvovat nebude. Pokud toto písemné odhlášení podá později, musí uhradit poplatek za docházku do VČA i za celý měsíc, kdy byl žák do VČA přihlášen.

6. Provozní doba VČA je stanovena na dobu od 6:30 do 7:50 (v tuto dobu je provoz v přístavbě, zajišťují jej vychovatelky ŠD) a od 12:00 do 17:00. Provozní doba VČA je běžně do 17:00. Výjimečně  může být z  organizačních či provozních důvodů zkrácena nebo zrušena – vždy po předchozím upozornění zákonných zástupců prostřednictvím webových stránek školy nebo vyvěšením oznámení na dveřích u hlavního vchodu do školy.

7. Odchody dětí z volnočasových aktivit jsou možné v časech 13.50 až 14.00 hodin, 14.50 až 15.00 hodin a 15.50 až 16.00 hodin. V těchto časech budou děti připravené ve vestibulu školy k odchodu domů nebo na školní kroužky. V době od 16.00 do 17.00  je možné děti vyzvedávat průběžně
u vchodu do přístavby. Pokud si zákonní zástupci přejí, aby jejich dítě chodilo z VČA samo, musí to napsat do zápisního listu. V době mimo vyzvedávací časy probíhají  aktivity VČA (odpočinkové, pracovní, hudební, výtvarné, sportovní, rekreační aj.). Činnost VČA by v této době měla být ze strany zákonných zástupců respektována a neměla by být narušována vyzvedáváním žáků. Chtějí-li zákonní zástupci hovořit s vychovatelkou osobně, domluví si s ní telefonicky nebo písemně konzultaci.

8. Seznam osob, které jsou zákonnými zástupci pověřené vyzvedáváním žáka, je potřeba napsat na zápisní list do VČA, stejně tak
i heslo, které slouží k jejich případné identifikaci.

9.  Žák, který má odcházet jinak, než je v zápisním listě, musí vychovatelce předat písemné sdělení od zákonných zástupců s těmito údaji – jméno žáka, konkrétní den s datem, kdy má žák odcházet sám, přesný čas v souladu s časovými pravidly vyzvedávání dětí ze VČA a podpis zákonného zástupce.

10. Postup vychovatelek v případě, že žák nebude vyzvednut do ukončení provozu VČA
      – varianta a)  nebo varianta b), které budou uvedeny na zápisním listě:

      a) Zákonný zástupce žádá, aby vychovatelka pustila žáka  samotného. Zákonný zástupce bere na vědomí, že po opuštění školní družiny přebírá za své dítě plnou zodpovědnost. Vychovatelka žáka poučí o bezpečnosti a poté žák odchází sám.


      b) Vychovatelka se pokusí kontaktovat zákonné zástupce nebo pověřené osoby uvedené na zápisním listě. Pokud ani poté neposkytne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba součinnost se školní družinou, informuje vychovatelka orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Prodlení zákonného zástupce žáka nebo jím určené osoby vyvolá zvýšené náklady spojené s výkonem dohledu nad žákem po skončení provozu VČA. Po zákonném zástupci bude požadována náhrada za každou započatou     hodinu 250,- Kč.  Kromě toho může podobné jednání zákonného zástupce žáka (zejména je-li opakované) vést k zahájení řízení o vyloučení žáka z VČA.

11. Vychovatelka je přítomna ve svém oddělení. Na zahradě, hřišti či na jiných místech určených pro aktivity žáků vymezí prostor, kde se mohou žáci pohybovat, a dozírá na jejich bezpečnost. Při dané činnosti jsou žáci vychovatelkami instruováni o tom, co z hlediska své bezpečnosti mohou dělat a co dělat nesmějí.

12. Žáci jsou ve VČA povinni dodržovat tato pravidla:

 • Po celou dobu konání VČA platí Školní řád ZŠ Novoborská.
 • Žáci se řídí pokyny vychovatele, dbají na bezpečnost svou i ostatních členů VČA.
 • Žáci dodržují pravidla slušného chování.
 • Žáci se k sobě chovají ohleduplně, v žádném případě si neubližují fyzicky ani psychicky.
 • V budově školy se žáci pohybují klidně, neběhají ani neskáčou.
 • Bez svolení vychovatele neopouštějí oddělení, při odchodu domů se rovněž nahlásí vychovateli.
 • Každé zranění hlásí vychovateli.
 • Po skončení VČA žáci uvedou učebnu do původního stavu.
 • Na vycházkách se po komunikacích pohybují ve dvojicích, dodržují pravidla silničního provozu. První dvojice vždy zastaví před přechodem.
 • V tělocvičně žáci cvičí výhradně ve sportovním oděvu a obuvi, sundavají si veškeré ozdoby, které by mohly způsobit jejich poranění či ohrozit spolužáky.
 • V případě hrubého porušení Školního řádu ZŠ Novoborská nebo Vnitřního řádu VČA bude žák z VČA vyloučen.                                                                                                                 

 

 

         V Praze dne   22. 8. 2018                                                                     Ing. Tereza Štaubrová

                                                                                                                              ředitelka školy