Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Vyhodnocení preventivního působení skupiny Sociálně patologických jevů

Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy na ZŠ Novoborská

 

Ve dnech 25 až 27. 3. 2014 jsme ve Vaší škole provedli komplexní a cílený preventivní program zaměřený na prevenci kriminality, sociálně patologických jevů a základů právního vědomí. Jednalo se o druhou návštěvu na Vaší škole v rámci komplexní prevence.

Naše preventivní skupina se zabývá prevencí kriminality na školách již dlouhodobě a víme, jak důležitý je „první dojem“ lektorů při příchodu na školu. Tento dojem byl pozitivní, uvítalo nás příjemné školní prostředí. Nepřehlédli jsme, že žáci jsou i o přestávkách klidní a ukáznění.

Vysoce pozitivně hodnotíme přijetí ze strany školy . Paní zástupkyně a paní metodička prevence vytvořily lektorům skupiny “zázemí“, připravily občerstvení, poskytly prvotní informace o jednotlivých třídách a měly připravený rozpis aktivit pro jednotlivé cílové skupiny. Tímto nás velmi mile překvapily a vytvořily výborné podmínky pro naši další činnost v oblasti primární prevence kriminality. Během celého našeho třídenního pobytu bylo znát, že se jedná o profesionály ve svém oboru a velmi rychle jsme našli „společnou řeč“.

Velmi si ceníme faktu, že vedením školy byla vyžadována přítomnost vyučujícího na přednáškách, dokonce v některých případech se podařilo zajistit přítomnost třídního učitele, což považujeme za ideální stav. Přítomnost učitele na naší preventivní aktivitě bereme jako pozitivní signál – opravdový zájem školy o prováděnou prevenci kriminality.

Samotná práce v jednotlivých třídách byla příjemná, většina tříd absolvovala základní programy primární prevence /bezpečné chování a dopravní výchova/, žáci si většinou uvědomovali důležitost prevence kriminality. Dále bylo zřejmé, že programy, které v rámci cílené prevence kriminality probíhaly v jednotlivých třídách, nejsou pro děti neznámé.  Je evidentní, že škola klade důraz na prevenci návykových látek, šikany i kriminality Ve většině tříd žáci znali probírané učivo z občanské nauky, což je také z hlediska našich zkušeností nebývá obvyklé!

Lektoři skupiny SPJ se shodli i na patřičných dovednostech většiny kolektivů v oblasti mezilidských vztahů .  Pozitivně lze hodnotit i kázeň žáků na hodinách.  

Celkově lze říci, že žáci v navštívených třídách akceptovali přednášená témata. Ve většině tříd rozumně komunikovali, byli kreativní s aktivním přístupem a smysluplnými věcnými dotazy k tématu.

Všechny třídy dosáhly ze strany lektorů v rámci našeho interního systému hodnocení v rozmezí výborně až chvalitebně. Vedení školy i ostatní kantoři evidentně berou svou práci jako poslání, což v dnešní nelehké době pro řádné pedagogické působení na děti a mládež nebývá až tak obvyklé

Můžeme konstatovat, že práce na Vaší škole byla pro nás motivující ve smyslu cílené prevence , kdy jsme se shodli, že příští rok budeme, v případě Vašeho zájmu, pokračovat v další spolupráci. Naše metodické programy, zejména jejich cíle byly ve všech třídách splněny a v některých třídách bylo možné pracovat i nad rámec těchto programů, a to v souladu s dílčími potřebami jednotlivých kolektivů. Věříme, že námi podávaná forma cílené prevence na Vaší škole bude mít pozitivní vliv na myšlení a jednání žáků.  

 

V Praze dne 31.3. 2014                                                                   Jiří Pikan – lektor

                                                                                  Skupina sociálně patologických jevů

                                                                                  Odbor  prevence

                                                                                  Městská policie hl.m.Prahy