Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Školní psycholog

AKTUÁLNĚ:

Od 11.5.2020 bude školní psycholožka opět poskytovat individuální konzultace žákům osobně ve škole (nová budova, 2. patro, místnost 205 - kabinet poradenských pracovníků školy), podle pokynu MŠMT však pouze těm, kteří mají povolenu přítomnost na vzdělávání. Pro ostatní žáky a pro všechny rodiče zůstává i nadále v platnosti možnost on-line konzultace prostřednictvím Skype .

V případě zájmu o skypovou konzultaci si prosím domluvte předem termín e-mailem. Díky :-)) 

Ivana Slavíková                                                                                                                                      psycholog@novoborska.cz

___________________________________________________________________________________________________________

Školní psycholožka PhDr. Ivana Slavíková je ve škole vždy v pondělí a v úterý od 8.30 do 17.00 hodin, 1x za 14 dní také ve středu od 8.30 do 17.00 hodin.

Konzultační hodiny pro rodiče: každé v úterý od 14.00 do 17.00 hodin, po dohodě i jiné dny. Rodičům doporučujeme sjednat si termín setkání předem, buď e-mailem nebo telefonicky.

KONTAKT:

telefon: +420 286 006 534

E-mail: psycholog@novoborska.cz

_________________________________________________________________________________________________________

Činnost školní psycholožky probíhá v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn, a se Školním řádem ZŠ Novoborská. Osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob zpracovávané a uchovávané pro účely této činnosti jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Náplní činnosti školní psycholožky je poskytování poradenských služeb žákům, rodičům a pedagogům školy, a to zejm. v případech vývojových, vzdělávacích a výchovných obtíží a osobních či sociálně vztahových problémů žáků. Jako členka týmu školního poradenského pracoviště spolupracuje školní psycholožka se všemi pedagogy a s vedením školy. K jejím hlavním činnostem patří zejména:

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídními učiteli,
 • realizace činností zaměřených na posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách školy ve spolupráci s třídními učiteli,  
 • realizace šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultace zjištěných údajů s pedagogy při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů zúčastnili,
 • poskytování informací rodičům o výsledcích šetření a průzkumů na třídních schůzkách (obecné informace), při osobních konzultacích (konkrétní informace týkající se jejich dítěte) či mimořádným písemným sdělením,
 • poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci,
 • poskytování poradenských konzultací žákům na základě jejich vlastní žádosti nebo na základě žádosti jejich rodičů, pedagogů či vedení školy,
 • psychologická diagnostika a činnosti s psychologickou diagnostikou související,
 • poskytování informací o výsledcích psychologické diagnostiky zákonným zástupcům žáků při osobních konzultacích,
 • odborné poradenské vedení žáků psycholožkou,
 • poskytování poradenských konzultací rodičům,
 • nácvik relaxačních technik s žáky.