Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Informace o školním vzdělávacím programu

Naše škola patří mezi několik bezbariérových škol, které poskytují uplatnění i dětem hendikepovaným. Moderní vybavení učeben i sportovního areálu zajišťuje všestranný rozvoj všech žáků. V květnu 2002 jsme se stali pilotní školou MŠMT ČR a VÚP Praha pro tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali podle dlouhodobého hesla školy Šance pro všechny, vždy a ve všem, a od září 2003 podle něj učíme. Výchovný poradce školy ve spolupráci se školním psychologem jsou podstatnou odbornou pomocí všech pedagogů.

Snažíme se dětem vedle vzdělávání poskytnout i jiné aktivity (zájmové kroužky, zájezdy, výlety, besídky,atd.) a také citové prožitky. Školní rok vítají prvňáčci pestrobarevnými větrníky - symbolem školy, v prosinci přichází mezi nejmenší Mikuláš, v adventním čase svítí do dálky betlém, vyrobený keramickým kroužkem, předvánočně vyzdobenou budovou se nesou koledy a vánoční zpívání, nechybí vánoční besídka pro rodiče, masopust slavíme průvodem a koblihami, žáci 9. tříd stavějí dívkám májku, probíhají školní olympiády. V rámci plnění našeho školního vzdělávacího programu slavnostně obhajují své absolventské práce žáci devátých tříd. Konec školního roku se nese ve znamení slavnostního rozloučení s žáky devátého ročníku v KD Ládví. Se školním rokem se cinkáním zvonků loučí všichni žáci. 

Chceme, aby každý měl možnost podílet se na chodu školy. V Žákovském parlamentu zasedají zástupci 5.-9. tříd. Snažíme se v nich upevňovat vědomí, že vhodně formulovaný názor mohou nejen přednést, ale i prosazovat. Z podnětu žáků byl vytvořen úřad školního ombudsmana.

Vzdělávací program školy je zaměřen především na praktické dovednosti potřebné k úspěšné seberealizaci žáků v dnešní informační době. Naším posláním není naučit děti odříkat texty, kterým nerozumí. Naopak – snažíme se výuku pojmout jako prohloubení přirozených schopností získat potřebné informace v jejich komplexnosti, oddělit je od nepotřebných a správně je vyhodnotit. Proto se zaměřujeme na logické propojení jednotlivých předmětů, což umožňuje dětem pochopit dané téma ve správném kontextu. Standardní součástí vzdělávacího programu jsou dva cizí jazyky – angličtina a němčina. Zároveň ale neopomíjíme snahu naučit děti vnímat základní morální kategorie dobrého a špatného a umět se bránit manipulativnímu tlaku médií. Pro správné vedení žáků jsme připravili také zcela nový způsob jejich hodnocení. V tom jsou zahrnuty nejen znalosti, které naši žáci získali, ale také praktické dovednosti, potřebné pro řešení problémů v reálném životě.

Všichni, dospělí i děti, se snaží, aby škola byla moderní i svým duchem a naplňováním hesla školy "Šance pro všechny, vždy a ve všem" v atmosféře vzájemné úcty a respektu k odlišnostem každého jedince.

 

ŠVP - úpné znění ke stažení:
ŠVP 2015 - úvod
Učení osnovy I. stupeň
Učení osnovy II. stupeň - 1. část
Učení osnovy II. stupeň - 2. část