Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

VÝCHOVNÝ PORADCE

1. - 5. třída Mgr. Procházka Karel Jan, prochazka@novoborska.cz

6. - 8. třída Mgr. Jan Kračmer, kracmer@novoborska.cz

9. třída Ing. Tereza Štaubrová, staubrova@novoborska.cz

 

  • koordinuje kariérové poradenství a poskytuje informace o možnostech kariérového uplatnění; pomáhá při výběru střední školy a volbě povolání (konzultace pro žáky i jejich rodiče)
  • podílí se na přijímacím řízení
  • zajišťuje pedagogicko-psychologickou diagnostiku ve spolupráci s PPP
  • sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému
  • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
  • shromažďuje záznamy žáků integrovaných, žáků s poruchami učení nebo chování
  • poskytuje konzultační pomoc zákonným zástupcům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu; jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli a učiteli problémových žáků
  • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole; řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
  • úzce spolupracuje se školním psychologem a metodikem prevence
  • spolupracuje s PPP, SPC, Odborem sociálně právní ochrany dětí