Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vchodu školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
Vydá ředitelka školy  do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).
Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou  do vlastních rukou.Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne  po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.
 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Pokud zákonný zástupce nedoloží 2 doporučující posouzení 1) školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a za 2) odborného lékaře nebo klinického psychologa, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší     (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)  na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2020.
Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Přípravní třída 

Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).

Výsledky zápisu do přípravné třídy budou zveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vchodu školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí s odkladem do přípravné třídy.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.